Warunki świadczenia usług TVCOM dla użytkowników końcowych

Wersja z 09.03.2024

Niniejsze Warunki świadczenia usług («Umowa» lub «Warunki świadczenia usług») są zawierane pomiędzy TVCOM («TVCOM», «my», «nas» lub «nasz») a Tobą, naszym klientem («Ty» lub «Twój»). Niniejsza Umowa reguluje korzystanie przez użytkownika z https://tvcom.pl/privacy-policy internetowej oraz naszych usług hostingu i udostępniania wideo online dostępnych za pośrednictwem witryn internetowych, aplikacji, wbudowanych odtwarzaczy wideo i wyświetlaczy (zwanych łącznie «Usługą») obsługiwanych przez nas, a także przeglądanie przez użytkownika treści od określonych posiadaczy praw. W odniesieniu do każdego zakupu w trakcie korzystania z Usługi, niniejsza Umowa jest zawierana bezpośrednio z właścicielem praw do treści określonym w Umowie.

 1. Zawarcie Umowy
  1.1. Zakładając konto, przeglądając dostępne treści lub w inny sposób odwiedzając lub korzystając z naszej Usługi, akceptujesz niniejszą Umowę i zgadzasz się na zawarcie z nami umowy elektronicznej.

1.2. Jeśli jesteś osobą prawną inną niż osoba fizyczna, osoba, która rejestruje konto lub w inny sposób korzysta z naszej Usługi, musisz mieć prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu osoby prawnej i musisz używać zarejestrowanego adresu e-mail będącego własnością lub kontrolowanego przez ten podmiot. W tym kontekście «Użytkownik» oznacza zarówno osobę prawną, jak i każdą osobę uprawnioną do dostępu do konta.

1.3. Możemy aktualizować niniejszą Umowę, publikując zaktualizowaną wersję na naszej stronie internetowej. Kontynuując korzystanie z naszej Usługi, wyrażasz zgodę na wszelkie zmienione Umowy.
2. Usługa i treści
2.1. Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy zapewniamy Użytkownikowi dostęp do naszej Usługi. Obejmuje to prawo do korzystania ze wszystkich funkcji naszego odtwarzacza wideo, które możemy zapewnić. Od czasu do czasu możemy zmieniać dostępne funkcje.
Dostęp do treści może być ograniczony dla każdego elementu treści dostępnego za pośrednictwem odtwarzacza wideo, a użytkownik zgadza się przestrzegać tych ograniczeń. Nie ma gwarancji ciągłej dostępności jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem odtwarzacza wideo i zgadza się, że wszelkie treści mogą zostać usunięte z odtwarzacza wideo w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Zgoda na przeglądanie treści może zostać cofnięta w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Po cofnięciu lub wygaśnięciu zgody należy natychmiast zaprzestać wyświetlania treści.

2.2. Musisz spełnić następujące warunki:

 • Nie wolno odtwarzać kodu źródłowego ani dekompilować odtwarzacza wideo.
 • Nie wolno skanować ani wyodrębniać danych z treści dostępnych w odtwarzaczu wideo bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 • Nie możesz modyfikować filmów dostępnych w odtwarzaczu wideo.
  Dostęp do określonego rodzaju treści może zostać udzielony użytkownikowi za opłatą za dostęp do odpowiednich treści w okresie określonym w momencie zakupu.
 1. Konta
  3.1. Możesz utworzyć konto, aby korzystać z niektórych oferowanych przez nas funkcji. Aby to zrobić, musisz podać adres e-mail. Zakładając konto, wyrażasz zgodę na otrzymywanie powiadomień od TVCOM na ten adres e-mail.

3.2. Aby utworzyć konto lub w inny sposób korzystać z naszej Usługi, musisz mieć co najmniej 16 lat lub osiągnąć odpowiedni wiek pełnoletności w swojej jurysdykcji, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. Jeśli chcesz korzystać z Usługi w celach komercyjnych, musisz mieć ukończone 18 lat. Osoby, które nie osiągnęły odpowiedniego wieku, mogą korzystać z naszego Serwisu wyłącznie za pośrednictwem konta rodzica lub opiekuna prawnego i przy jego udziale. Przed dalszym korzystaniem z Usługi poproś tę osobę o przeczytanie z Tobą niniejszej Umowy i wyrażenie na nią zgody.

3.3. Udzielając dziecku pozwolenia na korzystanie z Usługi za pośrednictwem swojego konta, zgadzasz się i rozumiesz, że jesteś odpowiedzialny za monitorowanie i kontrolowanie korzystania z Usługi przez dziecko. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko korzysta z Twojego konta i nie ma Twojej zgody, natychmiast skontaktuj się z nami, abyśmy mogli wyłączyć dostęp.

3.4. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie, w tym za nieautoryzowane działania. Musisz zachować poufność swoich danych uwierzytelniających. Jeśli korzystasz z komputera, do którego dostęp mają inne osoby, musisz wylogować się ze swojego konta po każdej sesji. Jeśli użytkownik dowie się o nieautoryzowanym dostępie do swojego konta, musi zmienić hasło i natychmiast nas o tym powiadomić.
4. Zasady dopuszczalnego użytkowania
4.1. Użytkownik musi upewnić się, że korzystanie z Usługi i jego zachowanie jest zgodne z Zasadami dopuszczalnego użytkowania określonymi w niniejszym punkcie 4. TVCOM może (ale nie musi) kontrolować Twoje konto i zachowanie, niezależnie od Twoich ustawień prywatności. TVCOM może podjąć wszelkie niezbędne działania w celu ochrony swoich praw, w tym zawiesić lub zamknąć konto użytkownika.

4.2. Możesz używać naszego odtwarzacza wideo tylko do przeglądania treści, które mogą zostać usunięte lub zmodyfikowane zgodnie z naszą polityką dotyczącą praw autorskich. Zawartość może nie być dostępna do wyświetlania na wszystkich urządzeniach lub we wszystkich regionach.

4.3. Korzystając z naszej Usługi, użytkownik nie może:

 • używać obraźliwego pseudonimu (np. obscenicznego języka) lub awatara (np. zawierającego zdjęcie nagiego ciała);
 • używać wulgaryzmów i materiałów ekstremistycznych w komentarzach do filmów i audycji;
 • działać w sposób oszukańczy lub podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub organizację;
 • prześladować lub szpiegować kogokolwiek;
 • krzywdzić lub wykorzystywać nieletnich;
 • rozpowszechniać «spamu» w jakiejkolwiek formie lub używać metadanych wprowadzających w błąd;
 • zbierania danych osobowych innych osób;
 • uzyskiwać dostępu do konta innej osoby bez pozwolenia;
 • angażować się w jakąkolwiek nielegalną działalność;
 • odsprzedawać wyświetleń jakichkolwiek treści;
 • zezwalać innym osobom na logowanie się na swoje konto w celu przeglądania treści;
 • korzystać ze środków płatniczych należących do osoby trzeciej; lub
 • Zachęcaj innych do wykonania którejkolwiek z powyższych czynności.

4.4. Zabrania się, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo lub dozwolonych przez nas:

 • w celu czyszczenia, powielania, rozpowszechniania, tworzenia dzieł pochodnych, dekompilacji, inżynierii wstecznej, modyfikowania, archiwizowania lub dezasemblowania jakiejkolwiek części naszej Usługi; lub próbować ominąć jakiekolwiek z naszych środków bezpieczeństwa, limitów szybkości, filtrowania lub zarządzania prawami cyfrowymi;
 • rozsyłać złośliwego programu, skryptu lub kodu;
 • używać jakiegokolwiek oprogramowania do blokowania reklam;
 • wysyłać nieuzasadnioną liczbę żądań do naszych serwerów; lub
 • podejmować jakichkolwiek innych działań mających na celu manipulowanie, zakłócanie lub uszkadzanie naszej Usługi.

4.5. Nie możesz utworzyć konta, jeśli jesteś członkiem grupy terrorystycznej lub ekstremistycznej. Nie możesz kupować od nas żadnych towarów ani usług, jeśli mieszkasz w kraju objętym kompleksowym programem sankcji USA lub jeśli jesteś specjalnie oznaczoną osobą fizyczną (SDN) wyznaczoną przez Departament Skarbu USA.
5. Prawa własności intelektualnej
5.1. Użytkownikowi nie przyznaje się żadnych praw w odniesieniu do treści dostępnych w naszym odtwarzaczu wideo (w tym między innymi logo, tekstów i dzieł literackich, zdjęć, obrazów, filmów i oprogramowania), innych niż wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Umowy.

5.2. Użytkownik udziela TVCOM nieodwołalnej zgody na wykorzystanie jego imienia i nazwiska, wizerunku, biografii, znaków towarowych, logo lub innych identyfikatorów, których używa w profilu konta. Możesz cofnąć powyższe uprawnienie, usuwając swoje konto. TVCOM ma prawo do umieszczania profili publicznych w swoich materiałach marketingowych i inwestorskich.

5.3. Użytkownik udziela TVCOM wieczystego i nieodwołalnego prawa i licencji na kopiowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie i wyświetlanie treści, które przesyła w komentarzach lub innych wiadomościach za pośrednictwem środków internetowych w związku z naszą Usługą. Jeśli użytkownik przedstawi TVCOM sugestie dotyczące ulepszenia naszych produktów lub usług, TVCOM może wykorzystać jego sugestie bez wynagrodzenia dla użytkownika.

5.4. Zabrania się korzystania z Usługi w celu nielegalnego korzystania z treści naruszających prawa własności intelektualnej.
6. Obowiązki użytkownika
6.1. Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo dostępu do strony internetowej, na której dostępny jest nasz odtwarzacz wideo.

6.2. Użytkownik zabezpieczy i będzie bronił TVCOM i jej spółek zależnych, macierzystych i stowarzyszonych oraz ich i naszych dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami, w tym honorariami adwokackimi powstałymi w związku z działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, które (niezależnie od tego, czy zostaną udowodnione) stanowią naruszenie niniejszej Umowy.
7. Płatności
7.1. Użytkownik może wybrać dowolne oferty TVCOM dostępne w Serwisie w celu jednorazowego zakupu lub zakupu w ramach subskrypcji.

7.2. Wszelkie zakupy dokonane w ramach Usługi nie podlegają zwrotowi, chyba że Polityka zwrotów (https://tvcom.pl/refund) stanowi inaczej.

7.3. Koszt może obejmować stałą opłatę, a także powtarzające się płatności za dostęp do niektórych rodzajów treści. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo subskrypcje są automatycznie odnawiane na koniec każdego okresu subskrypcji, chyba że zostaną wcześniej anulowane. Musisz uiścić opłatę subskrypcyjną na początku każdego okresu odnowienia. Niewykorzystany okres subskrypcji nie przechodzi na kolejny okres. Możesz anulować automatyczne odnawianie subskrypcji w ustawieniach konta.

7.4. Wszystkie płatności są przetwarzane przez dostępne systemy płatności zgodnie z ich warunkami i ograniczeniami. TVCOM ma prawo powierzyć przyjmowanie płatności osobie trzeciej.
8. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy
8.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą pierwszego skorzystania z naszej Usługi i obowiązuje tak długo, jak długo korzystasz z naszej Usługi lub posiadasz u nas konto, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. TVCOM może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem trzydziestodniowego (30) okresu wypowiedzenia na piśmie, a użytkownicy mogą rozwiązać ją w dowolnym momencie, usuwając swoje konta.

8.2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy, TVCOM może, według własnego uznania: (a) rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, za uprzednim pisemnym powiadomieniem lub bez niego; oraz (b) zawiesić, usunąć lub ograniczyć dostęp do konta Użytkownika lub możliwość oglądania jakichkolwiek treści za pośrednictwem naszego odtwarzacza wideo. Jeśli TVCOM usunie Twoje konto z powodu naruszenia zasad, nie możesz ponownie się zarejestrować.

8.3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy następujące sekcje pozostają w mocy: Sekcja 6.2 (Zwolnienie z odpowiedzialności), Sekcja 9 (Wyłączenie odpowiedzialności), Sekcja 10 (Ograniczenie odpowiedzialności), Sekcja 11 (Spory, arbitraż i wybór prawa) oraz Sekcja 12 (Postanowienia ogólne).

 1. Wyłączenie odpowiedzialności
  9.1. TVCOM ŚWIADCZY USŁUGĘ «W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE» I «W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI». Z WYJĄTKIEM GWARANCJI WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W UMOWIE ORAZ W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, TVCOM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH.

9.2. TVCOM nie składa między innymi żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji:

 • że nasza Usługa lub jakakolwiek jej część będzie dostępna lub dozwolona w Twojej jurysdykcji, w sposób ciągły lub bezbłędny, całkowicie bezpieczna lub dostępna ze wszystkich urządzeń lub przeglądarek;
 • w odniesieniu do wszelkich treści przesyłanych przez naszych użytkowników lub działań naszych użytkowników;
 • że każde oferowane przez nas rozwiązanie w zakresie filtrowania geograficznego lub zarządzania prawami cyfrowymi będzie skuteczne;
 • że nasza Usługa zaspokoi Twoje potrzeby biznesowe lub zawodowe;
 • że będziemy nadal wspierać określoną funkcję lub utrzymywać kompatybilność wsteczną z oprogramowaniem lub urządzeniem stron trzecich; lub
 • w odniesieniu do stron internetowych i zasobów osób trzecich.
 1. Ograniczenie odpowiedzialności
  10.1. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO: (A) TVCOM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, NAWET JEŚLI TVCOM ZOSTAŁA OSTRZEŻONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD; ORAZ (B) OGÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ TVCOM WOBEC UŻYTKOWNIKA, Z WYJĄTKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ (JEŚLI JEST DOSTĘPNA), NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ TVCOM ZA POPRZEDNIE 12 (DWANAŚCIE) MIESIĘCY LUB 10 USD, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT JEST WYŻSZA.
 2. Spory, arbitraż i wybór prawa
  11.1. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z naszej Usługi, najpierw skontaktuj się z nami, abyśmy mogli spróbować rozwiązać Twoje problemy bez potrzeby korzystania z pomocy z zewnątrz.

11.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub korzystania przez Użytkownika z naszej Usługi będą rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii, bez względu na normy prawa kolizyjnego.

11.3. Pozwy sądowe związane z niniejszą Umową lub korzystaniem przez Użytkownika z naszej Usługi muszą być wszczynane w sądach Anglii.
12. Postanowienia ogólne
12.1. TVCOM zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie. Prawa i środki zaradcze TVCOM kumulują się. Brak lub opóźnienie ze strony TVCOM w wykonaniu jakiegokolwiek prawa nie oznacza odmowy dalszego korzystania z tego prawa. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, warunek ten zostanie ograniczony lub rozwiązany. TVCOM nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub odmowy spowodowane siłą wyższą.

12.2. Żadna ze stron nie jest agentem, partnerem ani wspólnikiem drugiej strony. Niniejsza Umowa wiąże strony oraz ich osobistych przedstawicieli i upoważnionych następców prawnych. Użytkownik nie może scedować niniejszej Umowy na żadną osobę, której konto zostało zamknięte przez TVCOM lub której rejestracja jest zabroniona; każde takie przeniesienie będzie nieważne.

12.3. Możemy udostępniać linki do innych stron internetowych i przeprowadzać z nimi integrację. Operator strony internetowej, a nie TVCOM, ponosi wyłączną odpowiedzialność za jej treść, a korzystanie z każdej takiej witryny będzie podlegać warunkom korzystania z niej. Możemy wyłączyć integrację z dowolną stroną trzecią w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje żadnych praw osobom trzecim.

12.4. Niniejsza Umowa stanowi pełne porozumienie stron i nie może zostać zmieniona, chyba że zgodnie z punktem 1 lub dokumentem sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli TVCOM.

12.5. Niniejsza Umowa została sporządzona w języku angielskim. Inne wersje językowe mają jedynie charakter poglądowy.

12.6. Wszelkie informacje prawne należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres hello@sprintty.com.