REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI SPORTOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ TVCOM. SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usługi oferowanej przez TVcom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-361), ul. Starołęcka 36 lok. 212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 503582, o numerze NIP 7822570454.
 2. Korzystanie z Usługi PPV przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu przed skorzystaniem z Usługi PPV.

II. DEFINICJE

 1. Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie za pośrednictwem TVcom sp. z o.o. jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej transmisji wydarzenia sportowego, udostępnianego odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”) lub do pakietu treści.
 2. Transmisja - materiał filmowy transmitowany na żywo za pośrednictwem sieci Internet przez Nadawcę, dostępny na stronach internetowych Nadawcy.
 3. Nagranie - materiał filmowy, dostępny na stronach internetowych Nadawcy.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi PPV
 5. Nadawca – TVCOM sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Poznaniu (61-361), ul. Starołęcka 36 lok. 212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 503582, o numerze NIP 7822570454.
 6. Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem
 7. Operator płatności elektronicznych –
  Stripe - https://support.stripe.com/topics/refunds
  TPAY.com, Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 8. Opłata – należność od Użytkownika z tytułu korzystania z Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie. Wartość i waluta opłaty widnieje każdorazowo przy każdej płatnej transmisji w trakcie trwania sprzedaży

III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

 1. Nadawca realizuje Transmisje i Nagrania z dołożeniem wszelkich starań wynikających z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, w oparciu o sprzęt i dostępną technologię.
 2. Realizacja Transmisji i Nagrania uzależniona jest od dostępności zasilania prądem elektrycznym i dostępności łącza internetowego umożliwiającego emisję transmisji, które to warunki świadczą na rzecz Nadawcy podmioty zewnętrzne na mocy stosownych porozumień.
 3. Dostęp do Transmisji i Nagrań możliwy jest z poziomu takich urządzeń jak komputer, laptop, tablet, smartfon, przy czym Urządzenia te muszą posiadać dostęp do Internetu o zalecanej przepustowości 5 mbps (pobieranie).
 4. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej /www.tvcom.pl/.
 5. W celu dokonania Zamówienia należy najpierw założyć konto na portalu /www.tvcom.pl/, a następnie wybrać konkretne wydarzenie sportowe, którego Transmisja lub Nagranie będzie dotyczyć.
 6. Po wybraniu wydarzenia sportowego należy dokonać płatności za pośrednictwem płatności internetowych TPAY.com, w sposób omówiony poniżej.
 7. Przed wniesieniem opłaty zalecane jest sprawdzenie możliwości technicznych oraz wykonanie testu (sprawdzenie dowolnej wcześniejszej transmisji dostępnej na stronie www.tvcom.pl).
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi.
 9. W celu skorzystania z opłaconej usługi PPV należy zalogować się na koncie posiadanym w ramach portalu /www.tvcom.pl/.
 10. W ramach posiadanego konta na portalu /www.tvcom.pl/ istnieje możliwość sprawdzenia historię dokonywanych Zamówień.
 11. Zakupiona usługa PPV umożliwia obejrzenie transmisji jednego wybranego przez Użytkownika wydarzenia sportowego.
 12. Zakupione Nagranie można będzie oglądać z ograniczeniem czasowych podanym w informacji o produkcie, natomiast zakupioną Transmisję będzie można oglądać do momentu zmiany jej statusu na Nagranie.
 13. W przypadku zalogowania się na konto posiadane w ramach portalu /www.tvcom.pl/ i nieuzyskaniu dostępu do zakupionej Usługi PPV, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do Nadawcy.
 14. Nagranie lub Transmisja może zostać wykorzystana przez Użytkownika jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Unii Europejskiej.
 15. Zakazane jest:
  a) nagrywanie, publiczne udostępnianie Nagrań lub Transmisji w jakiejkolwiek formie,
  b) jakiekolwiek inne wykorzystanie Nagrań lub Transmisji niż wskazane powyżej.
 16. Dokonanie Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W przypadku niespełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta, a usługa PPV nie zostaje odblokowana.

IV. PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu Stripe oraz TPAY.com. Za dokonanie opłaty uważa się moment uznania rachunku bankowego Operatora płatności elektronicznych.
 2. Wysokość opłat za poszczególne Transmisje i Nagrania będzie określona każdorazowo w stosunku do poszczególnych wydarzeń sportowych na portalu /www.tvcom.pl/.
 3. Nadawca nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie. Realizacja płatności następuje bowiem niezależnie od Nadawcy i odpowiedzialność w ww. zakresie ponosi Operator płatności elektronicznych.
 4. W przypadku dokonywania opłaty za Usługę PPV za pośrednictwem Operatora płatności elektronicznych, zlecenie zapłaty powinno być zakończone przed rozpoczęciem nadawania Transmisji. Opłata dokonania z opóźnieniem skutkuje skróceniem czasu dostępu do Transmisji i nie uprawnia Użytkownika do roszczenia o zwrot dokonanej opłaty w całości lub w części z tytułu takiego opóźnienia.
 5. Procedurę zwrotów środków pieniężnych za zakupiony dostęp określa pkt. V Regulaminu. Użytkownik może anulować zamówienie do 24 godzin przed datą i godziną rozpoczęcia wykupionej transmisji

V. REKLAMACJA

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:
  a) w momencie niedostępności portalu /www.tvcom.pl/ lub jego awarii.
  b) nie uzyskania dostępu do skorzystania usługi PPV, po zalogowaniu się na konto posiadane w ramach portalu /www.tvcom.pl/.
 2. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Nadawcy.
 3. Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
 4. Reklamacje do Nadawcy można składać w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia Transmisji. W przypadku przesłania Reklamacji w terminie późniejszym, nie będą one rozpatrywane przez Nadawcę. Reklamację można składać pod adresem: ppv@tvcom.pl.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) nazwę Użytkownika (imię i nazwisko, login)
  b) adres e-mail przywiązany do konta na portalu
  c) nr transakcji Operatora płatności elektronicznych
  d) datę, godzinę oraz wydarzenia dla którego została wykupiona Usługa wraz z opisem problemu i uzasadnieniem reklamacji.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej złożenia. Po uwzględnieniu reklamacji Użytkownik otrzyma zwrot kwoty w wysokości uiszczonej w ramach złożonego Zamówienia przelewem zwrotnym na rachunek bankowy, z którego kwota została uiszczona

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin udostępniony został na portalu /www.tvcom.pl/, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie, jak również w siedzibie TVcom sp. z o.o. pod adresem ul. Starołęcka 36 lok. 212, w Poznaniu (61-361) w wersji papierowej.
 2. Nadawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Użytkownika obowiązuje Regulamin aktualny w chwili dokonywania opłaty za Usługę PPV, udostępniony na portalu /www.tvcom.pl/ oraz w siedzibie TVcom sp. z o.o.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2021 roku.